Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Voda

banner

 

         > Přihlášení do klientského portálu                                 


Vodné 2021

Cena vodného pro rok 2021 je 47 Kč/1m3  pro fyzickou i právnickou osobu.

Pro platby vodného za 2.pololetí 2020 použijte variabilní symbol dle zaslaného písemného "Vyúčtování odběru vody"

 

Pro úhrady vodného za předešlá účtovací období, do 30.6.2020 použijte níže uvedené variabilní symboly.

č.účtu obce: 1842644309/0800
 variabilní symbol: 0300000číslo popisné  (např.03000002 - VS pro číslo popisné 2)

                                                                           (např.0300000299) - VS pro číslo popisné 299)

                                 030000číslo evidenční ( např. 0300001002 - VS pro číslo evidenční 1002)

Úhrady provádějte nejdříve od 1.3.2021.

 

Cenový výměr pitné vody pro rok 2021- zde ke stažení (248.09 kB)

Cenový výměr dovozu vody pro rok 2021 - zde ke stažení (343.92 kB)


Kvalita vody

Proces výroby pitné vody a kvalita produktu jsou sledovány dle platné legislativy a rovněž v četnosti a rozsahu nezbytném pro kontrolu správnosti nastavení technologických procesů. Kvalita pitné vody je kromě laboratorních analýz vzorků sledována řadou kontinuálních analyzátorů a jsou pro ni stanoveny hygienické limity vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah jejich kontroly.
Legislativní vzorky vod jsou analyzovány v akreditované laboratoři, analýzy kontrolních provozních rozborů vody jsou zajišťovány také v provozních laboratořích na úpravnách vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Společnost dosahuje dlouhodobě vysoké úrovně kvality dodávané pitné vody.

Informacemi o kvalitě pitné vody jsou aktualizovány každý týden a můžete je nalézt na webových stránkách www.smvak.cz.  Uvádí jednak mezní a nejvyšší mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu pitné vody), jednak aktuální hodnoty kvalitativních ukazatelů, stanovených v jednotlivých úpravnách vody a vodovodních síti. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody. V níže uvedené tabulce je uveden abecední seznam jednotlivých obcí, ke kterým je přiřazen příslušný vodní zdroj zásobující danou oblast. Ve druhé tabulce jsou aktualizované údaje o kvalitě pitné vody na jednotlivých vodních zdrojích.

 

Chemické látky a směsi používané k úpravě pitné vody

Síran hlinitý – hydrát Al2(SO4)3 *n H2O - Jedná se o hlinitou sůl používanou jako koagulant při úpravě surové vody na vodu pitnou využívající schopnosti vázat drobné částice do vločkových shluků  a následně je separovat na filtračních jednotkách.

Vápenný hydrát -  Ca (OH)2 - Používá se k úpravě, navýšení  pH pitné vody, snižuje korozivní vlastnosti vody. Vápenný hydrát je dávkován před akumulace ve formě vápenné vody.

Chlor – Cl2 - Je využíván k před oxidaci organických látek ve vodě  a  dezinfekci pitné vody.

Oxid chloričitý - ClOPoužívá se k před oxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody.

Chlornan sodný – NaClO - Používá se k dezinfekci pitné vody.

Ozón – O3 - Dávkování ozónu probíhá část roku při zhoršené kvalitě vody přitékající z nádrže Kružberk na Úpravnu vody Podhradí. Používá se k předoxidaci organických látek v surové vodě.

Více o kvalitě dodávané vody na www.smvak.cz

Jsme členy

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem