Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Inženýrské sítě v Kyjovicích

Geoportál obce

Elektronické mapové podklady obce Kyjovice

 

Vodovodní řád

Mapa vodovodního řádu -  zde ke stažení

Mapa hydrantů - zde ke stažení (1.13 MB)

Žádost o napojení na vodovodní řád - zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace  (vodovod, kanalizace, elektro, plyn, tel.) zde ke stažení  (67.68 kB)

Podmínky pro připojení :

 • Realizace vodovodního řádu a vodovodní přípojky bude zajištěna firmou, která má patřičné oprávnění a certifikaci pro tyto práce.
 • Před zahájením výkopových prací si investor vyžádá prostřednictvím správce vodovodu – zástupce obce vytýčení stávajícího vodovodu a stanoví vlastní termín realizace.
 • Před záhozem vodovodního řádu a vodovodní přípojky si investor zajistí geodetické zaměření stavby  ve formátu dwg a doručí elektronicky na obecní úřad.
 • Před započetím navrtávky, po provedení uložení potrubí PVC a před záhozem výkopu je nutno přizvat správce vodovodního řádu - zástupce obce.
 • Investor zajistí  položení signálního vodiče podél trasy vodovodního řádu.
 • Zahájit odběr vody je možno až na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody, nebo souhlasu obce s předběžným užíváním přípojky. Pro uzavření smlouvy je nutno doložit na obecní úřad stav vodoměru, číslo vodoměru a iniciály žadatele
 • Do uzavření smlouvy o dodávce vody bude vybudovaná přípojka uzavřena uzávěrem a cejchovaným vodoměrem s plombou.
 • Umístění vodoměrné šachtice  bude na pozemku obce před hranicí pozemku investora popř. dle dohody  s provozovatelem vodovodního řádu (obec Kyjovice)
 • Vodoměrná šachta bude dle přílohyvodoměrné šachty.
 • Vodoměrnou šachtu s vodoměrem si hradí žadatel na své náklady.
 • Po realizaci stavby investor zajistí neprodleně funkčnost dotčených komunikací a chodníků.
 • Záruka na veškeré práce a výstavbu vodovodního řádu je 12 měsíců.                        

 

 

Kanalizační řád

Mapa obecní kanalizace - zde ke stažení

Žádost o napojení na kanalizační řád - zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace  (vodovod, kanalizace, elektro, plyn, tel.) zde ke stažení  (67.68 kB)

Podmínky pro připojení:

 • Realizace kanalizačního řádu a kanalizační přípojky bude zajištěna firmou, která má patřičné oprávnění a certifikaci pro tyto práce.
 • Před zahájením výkopových prací si investor vyžádá prostřednictvím správce kanalizačního řádu – zástupce obce vytýčení stávajícího kanalizace a stanoví vlastní termín realizace.
 • Před záhozem kanalizačního řádu a kanalizační přípojky si investor zajistí geodetické zaměření stavby  ve formátu dwg a doručí elektronicky na obecní úřad.
 • Po provedení uložení potrubí a před záhozem výkopu je nutno přizvat správce kanalizačního řádu - zástupce obce.
 • Investor musí mít podepsanou smlouvu s obecním úřadem o vypouštění předčištěných odpadních vod z domovní ČOV.

 • Po realizaci stavby investor zajistí neprodleně funkčnost dotčených komunikací a chodníků..
 • Záruka na veškeré práce a výstavbu kanalizačního řádu je 12 měsíců.

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů