Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

JSDH obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kyjovice

Česká republika se člení na územní samosprávné celky. Základními územními samosprávními celky jsou obce, jejichž postavení, pravomoci a úkoly stanovuje zákon o obcích. Obec spravuje své záležitosti samostatně nebo v přenesené působnosti. Za přenesenou působnost se považuje státní správa, jejichž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce. Pro oblast řešení požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací jsou povinnosti stanoveny orgánům obce, zejména starostovi obce a obecnímu úřadu:

 • Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sytému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( řešení mimořádných události)
 • Zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (řešení mimořádných situací)

JSDH

Obec:

 • zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
 • udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky JSDH obce a požární ochrany
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotky obce preventivní a zdravotní prohlídky
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení zejména pro potřeby svého územního obvodu
 • zabezpečuje vodní zdroje pro hašení požáru a jejich trvalou použítelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení
 • organizuje preventivně výchovnou činnost
 • zpracovává stanovenou dokumentaco požární ochrany
 • obecně závaznými vyhláškami vydává požární řád obce a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

Požární řád obce ke stažení

Jsme členy

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

T-mobile - optická síť Kyjovice

T-mobilee leták