Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Sbor dobrovolných hasičů

Současný výbor SDH

 • Starosta: Krčmář Jan
 • Náměstek starosty: Kortová Petra
 • Náměstek starosty: Dlohý Antonín
 • Velitel: Richter Lukáš
 • Jednatel: Kortová Petra
 • Pokladník: Valíček Pavel 
 • Vedoucí mládeže: Pretsch Adam
 • Preventista: Vavrečka Zdeněk
 • Kronikář: Korotvá Petra
 • Členové: Zárychta Tomáš, Kučera Štěpán, Havrlant Jiří, Richter Lukáš, Lichý Miroslav, Molin Richard, Valíček Pavel, Krayzel Lubomír

Odkazy:

Facebook - Okresní Liga veteránu

Facebook - Starší žáci SDH Kyjovice

Facebook - Mladší žáci SDH Kyjovice

Historie:

Založení  hasičského sboru nebylo v době absolutismu snadné. Tato doba zbavila český lid ve Slezsku pocitu národní jistoty. Aby se český člověk dočkal letošního tak významného jubilea, musel projít závažnými vývojovými fázemi a  národními změnami, které znesnadňovaly jeho život. Toto významné jubileum nás zavazuje k tomu, abychom nahlédli zpět a připomněli si alespoň malou část našich dějin z historie Kyjovických hasičů.

Jan Bena V roce 1891, kdy obec čítala celkem 94 budov, pokrytých vesměs doškami, došlo na popud Jana Beny ( foto) , rolníka, starosty obce Františka Vaňka, hostinského Karla Beneše a učitele Teodora Krayzla k založení hasičského sboru. Při ustavující schůzi se jeho členy stalo 41 občanů.  Prvním starostou byl zvolen Jan Bena, náčelníkem se stal František Vaněk. Podstata založení sboru dobrovolných hasičů se dala vyjádřit slovy  „Pomoc všem, vždy, všude, nezištně a dobrovolně“. K tomu, aby se heslo  „Pomoc bližnímu“ stalo skutkem, bylo třeba hodně práce a píle. Avšak všichni byli přesvědčeni o tom, jaké ideji se svým dobrovolným vstupem do řad hasičů zavázali. Zakladatelé měli velmi těžký úkol. Bylo třeba obstarat nářadí k hašení a výstroj. Obecní zastupitelstvo přislíbilo podporu, ta však byla velmi malá. Pomoc tedy přišla až od samotných občanů a tehdejšího sboru. V roce 1893 byla zakoupena ruční stříkačka, která stála 250 zlatých. Ta byla uskladněna v zámeckém dvoře a v roce 1895 slavnostně převezena do nové zbrojnice, která byla postavena u dnešní kaple. Této stříkačky bylo používáno nejen v Kyjovicích, ale mnohokrát také v okolních obcích jako například v Pusté Polomi a Horní Lhotě, kde byl zdolán jeden z největších požárů.

 V roce 1914 začala 1. světová válka, ve které padlo 6 našich hasičů. Na jejich místa nastoupili noví členové, kteří slíbili, že dají své síly nově zrozené vlasti a udělají vše pro to, aby byl sbor vybaven modernější technikou a zabýval se prevencí. Také byla vybudována vodní nádrž, o kterou se zasloužili členové SDH. Každý z nich zde odpracoval 2 dny.


Praga V roce 1935 bylo zakoupeno od velkostatkáře Štolberka za obnos 4 000,- Kč osobní auto Praga, které bylo předěláno na hasičský vůz (foto). Rok nato byla zakoupena motorová stříkačka PS3 za 15 000,- Kč. Tímto vybavením se zařadil náš sbor mezi nejlepší dobrovolné hasiče v okrese Bílovec. Auto a motorovou stříkačku vlastnily v  této době pouze sbory z Bílovce a Klimkovic.

V roce 1938 se hasiči v hlubokém zármutku rozloučili s bratrem Rudolfem Gudrichem. V tomto roce také probíhaly různé kulturní akce, které zajišťovali členové hasičského sboru (foto). Na přelomu září a října následkem obsazení pohraničí německými okupanty nastala ostrá vlna persekuce českého obyvatelstva.pozvanka  Vedle okamžitého zásahu proti většině českých spolků a organizací bylo krutě postiženo veškeré obyvatelstvo. Nastalo zatýkání a mučení v koncentračních táborech. Veškerá práce hasičů, která byla půl století v obci budována, byla zničena. Vše, co dělali hasiči dobrovolně, se stalo diktátorskou povinností pod německým velením.

Když v roce 1945 válka skončila, byl pohled na naši obec žalostný. Pět našich občanů zahynulo při osvobozovacích bojích a domy byly z velké části zničené a vypálené. Taktéž byla zničena hasičská výzbroj, která byla potřebná ještě v posledních dnech války. Bezprostředně po osvobození Kyjovic  se sešla v hostinci u pana Štaffina první skupina nadšenců, která projednala znovuobnovení  dobrovolných hasičů. Byli to pánové: Vašica Luboš, Najvert Robert, Mikošek Arnošt, Mikošek Bedřich, Vavrečka Andělín, Pecháček Bohuš a Rajský Karel. Zanedlouho byl tedy u pana Vašici zvolen první poválečný výbor hasičského sboru.

 • Předseda: Mikošek Arnošt
 • Jednatel: Mikošek Bedřich
 • Velitel: Pecháček Bohuš
 • Strojník: Najvert Robert
 • Řidiči: Vašica Bohuš, Rajský Karel

BEET Ford V tomto období čítal hasičský sbor v Kyjovicích 77 členů. Novému výboru a všem členům nastaly starosti  s opravou motorové stříkačky, která byla na konci války zničena. Tu se podařilo za necelých 6 měsíců zprovoznil a opravil panu Bohuši Pecháčekovi. Ostatní členové se postarali o znovuzvelebení hasičské zbrojnice, výzbroje a výstroje.  V roce 1949 začali hasiči uvažovat o  nové hasičské zbrojnici, která byla zásluhou pana Bohuše Pecháčka, stávajícího výboru hasičů i občanů, kteří zde odpracovali stovky hodin, postavena a v roce 1952 slavnostně otevřena. Ve stejném roce byla také zakoupena motorová stříkačka PPS-12. V roce 1955 byla nahrazena stará Pragovka vozidlem americké výroby BETT Ford (foto), které našim hasičům sloužilo plných 10 let.

V šedesátých letech přišla velká změna ve vedení. PS8Staré harcovníky výboru nahradila mladší generace. Post předsedy převzali pánové Havrlant Václav a Sochorek Emil. Velitelem se stal Mikošek Arnošt, jednatelem Bocan Miloš, pokladníkem  Havrlant Zdeněk, preventistou Kupka František,  řidičem Grygar Bohumil a strojníkem Vavrečka Václav starší. Toto vedení výboru pracovalo až do roku 1975. Pouze technika byla v roce 1965 obnovena Tatrou 805 s plachtou a motorovou stříkačkou PS8 (foto).

 mládežOd roku 1972 byl v obci kladen velký důraz na prevenci a práci s mládeží (foto č. 6). Do roku 1987 se nic podstatného nezměnilo. Do výboru postupně přicházeli noví a mladší členové. Na místě předsedy se postupně vystřídali: Sochorek František, který se nezištně postaral o výměnu Tatry 805 s plachtou za skříňkovou Tatru 805 , Bocan Miloš a Mikošek Arnošt mladší. Jednatelem byli Bocan Miloš, Vavrečková Miroslava a Krčmářová Vlasta. V letech 1972 – 2004 se stal velitelem  Krčmář Miroslav, pokladníkem Krayzel Jan a mládež postupně vedli Sochorek Vlastimil, Hořínek Jiří a Richter Jaromír. Preventistou byli Billík Luboš a Lichý Jiří.

V roce 1987 vlastnilo JZD hasičské vozidlo CAS-25 RTHPCAS 25 RTHP (foto). Po dohodě s vedením družstva bylo rozhodnuto, že toto vozidlo bude parkovat v naší hasičské zbrojnici a naši hasiči ho mohou plně využívat. Nastal však problém. Vozidlo bylo mnohem vyšší, než výjezdová vrata. Proto byla v garáži snížená podlaha a výjezdová vrata upravena. V tomto roce nám také okresní výbor hasičů přidělil motorovou stříkačku TPS12 i s výzbrojí.

CAS 35  T-148Po událostech v roce 1989 se sloučené zemědělské družstvo znovu rozdělilo a tím jsme o hasičské vozidlo přišli. Osamostatnily se také vesnice a začala fungovat obecní zastupitelstva v čele se starostou. Prvním starostou naší obce se stal Kupka Josef. Ztráta hasičského vozidla se vyřešila v roce 1990, kdy obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem vozidla CAS35 na podvozku T-148 (foto) za částku 1 600,- Kč měsíčně. Toto vozidlo bylo hodně využíváno i k rozvozu pitné vody občanům  Kyjovic i okolí. V roce 1991 byla provedena výměna střešní krytiny hasičárny a nátěr venkovní omítky. O tři roky později byla provedena rekonstrukce uvnitř budovy. Byla rozšířena společenská místnost, ve které se scházíme dodnes, o kuchyňský kout, bylo postaveno WC a nainstalováno nové topení.  Hasičské vozidlo T-148 bylo po šesti letech, tedy v roce 1996, vráceno hasičům z Ostravy a ihned zakoupeno vozidlo CAS-25 RTHP za částku 40 000,- Kč. Toto vozidlo však naši hasiči užívali pouze 1 rok, neboť starosta Richter Jaromír zakoupil od HZS Vítkovice stejné, avšak o 12 let mladší. K dalším převratným změnám došlo až v roce 1998, kdy byl navržen  výbor a schválen v tomto složení:

 • Starosta: Richter Jaromír
 • Místostarosta: Mikošek Arnošt
 • Velitel: Krčmář Miroslav
 • Jednatel: Krčmářová Vlasta
 • Pokladník: Krayzel  Jan
 • Preventista: Vavrečka Zdeněk
 • Členové: Krčmář Jan, Krčmář Zdeněk, Krayzlová Bohuslava, Zarychta Tomáš

V roce 1999 došlo v hasičské zbrojnici k dalším důležitým změnám. Byla plynofikována kotelna, vyměněna okna a obnoveny vchodové dveře.

V roce 2001, u příležitosti oslav založení 110 let SDH, byl zakoupen obecním úřadem prapor, ručně vyšívaný firmou Velebný&FAM se sídlem v Ústí nad Orlicí, který byl u této příležitosti posvěcen místním farářem (foto č.10).

Nesmíme však zapomenout na to hlavní. Jsme hasiči, i když dobrovolní, ale jsme povinni se dostavit a vyjet tam, kde potřebují pomoc. Proto byla obecním úřadem zřízena výjezdová jednotka JPO5. Všichni členové jednotky jsou řádně proškolováni a absolvují pravidelné lékařské prohlídky. Řidiči skládají zkoušky o profesní způsobilosti řídit vozidlo se světelným, zvukovým a výstražným zařízením. Dobrovolní hasiči mají taky soutěžní družstva, kterým se věnují vedoucí mládeže. Jsou to: Havrlant Jiří, Zarychta Tomáš a Vysoudil Antonín.

V tomto období navždy opustili výbor dva dlouholetí členové – pan Krayzel Jan a paní Krayzlová Bohuslava. Složení výboru tedy bylo následující: 

 • Starosta: Richter Jaromír
 • Místostarosta: Krčmář Miroslav
 • Jednatel: Krčmářová Vlasta
 • Velitel: Zarychta Tomáš
 • Pokladník: Krčmář Jan
 • Preventista: Vavrečka Zdeněk
 • Vedoucí mládeže: Havrlant Jiří
 • Kronikář: Krčmářová Věra
 • Členové: Vysoudil Antonín, Vavrečka Václav, Freisler Miroslav

V tomto roce má náš sbor dobrovolných hasičů 78 členů.

V roce 2006 nastal velký obrat ve vedení mládežnických kolektivů. Do funkce vedoucího mládeže byl jmenován Vysoudil Antonín. Spolu s ním vedli děti i dorost Havrlant Jiří, Dlouhý Antonín, Kortová Petra a Ondrašík Marek. Tyto mládežnické kolektivy byly přihlášeny do okresních i krajských soutěží, ve kterých se umísťovali na předních místech. Nejlepším dosavadním úspěchem bylo 2. místo v halovém mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

1. 7. 2010 na návrh SDH a schválení obecního úřadu byli Kyjovičtí dobrovolnlí hasiči převedeni hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje do kategorie JPO3. To znamená, že jednotka může být povolána i mimo katastr obce. Po tomto zařazení byla výjezdová jednotka nově vyzbrojena a řádně proškolena. Stávající vozidlo bylo nahrazeno vozidlem s lepším technickým stavem. O to se zasloužil pan Vavrečka Zdeněk.

Ve stejném roce byla sestavena nová soutěžní družstva. Kolektiv mužů do 35 let vedl pan Zarychta Tomáš, kolektiv mužů nad 35 let působil pod vedením pana Kučery Štěpána a po dlouhé době sestavil a vedl kolektiv žen pan Dlouhý Antonín.

V  roce 2010 nám  bylo za podpory obecního úřadu v čele se starostou ing. Ctiborem Vajdou a Antonínem Dlouhým bezúplatným převodem přiděleno vozidlo Mitsubishi – Pajero. Za tuto podporu děkujeme obecnímu zastupitelstvu a starostům panu Pavlu Lichému  a panu ing. Ctiboru Vajdovi.

V současné době naše členská základna čítá 136 členů.

Mládež do 6 let – 7 členů

Mládež 6-14 let – 24 členů

Mládež 15-8 let – 10 členů

Muži 18-26 let – 20 členů

Muži nad 26 let – 56 členů

Ženy – 19 členů

Z této členské základny byl valnou hromadou jmenován stávající 13 členný výbor:

 • Starosta: Richter Jaromír
 • Náměstek starosty: Krčmář Miroslav
 • Velitel: Kučera Štěpán
 • Jednatel: Kortová Petra
 • Pokladník: Trojka Jakub
 • Vedoucí mládeže: Vysoudil Antonín
 • Preventista: Vavrečka Zdeněk
 • Kronikář: Krčmářová Vlasta
 • Členové: Dlouhý Antonín, Havrlant Jiří, Kortová Petra, Vavrečka Roman, Lichý Zdenek

Výbor SDH se omlouvá všem, na které zapomněl v důsledku nedostatku dokumentace.      

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů