Obec Kyjovice
Obec Kyjovice

Kvalita vody

Platná legislativa

Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a další). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES).
Jsou zde rovněž stanoveny hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Pitná voda

Za pitnou vodou je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.
Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.

Kvalita pitné vody dodávané SmVaK Ostrava a.s.

Tabulka s informacemi o kvalitě pitné vody je aktualizovaná každý týden. Informace, které můžete nalézt na našich webových stránkách www.smvak.cz, uvádí jednak mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele, (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu pitné vody), a jednak aktuální hodnoty kvalitativních ukazatelů, stanovených na jednotlivých úpravnách vody a nejvýznamnějších vodojemech naší společnosti. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány, a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace naší pitné „kohoutkové“ vody.

Ukazatel Informace
Teplota Optimální teplota z hlediska technologického i pokud jde o zdravotní a chuťové vlastnosti je 8–12°C. Voda teplejší než 15° C již není osvěžující.
pH Tento ukazatel kvality pitné vody vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti. Voda s nižším pH je agresivní, rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH se snižuje účinnost desinfekce vody.
CHSK - Mn Chemická spotřeba kyslíku manganistanem představuje celkový obsah látek (většinou organických), které se oxidují za daných podmínek. Vyšší hodnota tohoto parametru může mít negativní vliv na účinnost dezinfekce. Do vody se tyto látky dostávají jako přirozená složka – huminové látky – nebo jako organické nečistoty
Železo Fe Železo se v různých formách ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Překročení mezní hodnoty je ze zdravotního hlediska neškodné, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit například nežádoucí zabarvení prádla při praní.
Hliník Al Hliník není akutně toxický. Jeho výskyt ve vodě může být přírodního původu – vyluhováním z půd a podloží, může se také jednat o zbytek hlinitých koagulantů používaných při úpravě vody.
Amonné ionty NH4+ Jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Ve vyšších koncentracích působují snížení účinnosti dezinfekce, případně tvorbu dusitanů v potrubí.
Dusičnany NO3- Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v nízkých koncentracích se v pitné vodě běžně nacházejí. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Překročení mezní hodnoty představuje přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy.
Enterokoky Tyto bakterie většinou pocházejí z trávícího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. Jejich nález znamená možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.
Escherichia coli Obdobně jako enterokoky indikují fekální znečištění. Vhledem ke své citlivosti k okolním vlivům indikuje čerstvé znečištění.
Zákal Zákal patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Jeho příčinou jsou jemně rozptýlené částice různého složení a nejčastěji minerálního původu. Překročení mezní hodnoty nemá zdravotní následky.
Barva Pitná voda má být bezbarvá. Překročení mezní hodnoty není zdravotně rizikové, ale je nutno zjistit příčinu zabarvení. Může být přírodního původu např. přítomnost huminových látek nebo barevných sloučenin kovů, jako je železo či mangan. Mléčné zabarvení působí vzduch rozpuštěný ve vodě. Stačí nechat vodu několik minut odstát a mléčné zabarvení zmizí.
Tvrdost Tvrdost je charakterizována jako koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, příp. všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník. Ze zdravotního hlediska je obsah vápníku prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Je důležitá pro účinnost praní prádla.

Stupnice tvrdosti vody:

Velmi měkká < 0,7 mmol/l
Měkká 0,7 – 1,25 mmol/l
Středně tvrdá 1,26 – 2,5 mmol/l
Tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l
Velmi tvrdá > 3,76 mmol/l

Informace o stupni tvrdosti vody v jednotlivých obcích a městech, kde naše společnost působí, je možno získat jednak v call centru – tel. 800 292 400  a jednak v tabulkách, uvedených ve výše uvedeném odkazu.
Vápník a hořčík Přirozená součást vody, součet molárních koncentrací udává výslednou tvrdost vody.

Kvalita vody je permanentně sledována automatizovanými systémy a je pod stálou laboratorní kontrolou. V průběhu úpravárenského procesu se provádějí jednak rozbory vody surové, odebrané ze zdrojů před úpravou, jednak rozbory v průběhu vlastního úpravárenského procesu a dále pak rozbory upravené vody. Četnost a rozsah těchto rozborů se stanovuje podle počtu zásobovaných obyvatel a množství vyrobené vody. Současně se rovněž provádí analýza pitné vody u zákazníka („odběry z kohoutku“), kdy se podle počtu obyvatel a množství odebírané vody určuje pro každý zdroj daný počet rozborů. V úplném rozboru pitné vody se sleduje na sto kvalitativních ukazatelů.
V průběhu uplynulých let se kvalita produkované pitné vody prokazatelně zlepšila. Je to dáno jednak lepším stavem životního prostředí a tím i vyšší kvalitou surové vody, z níž se pitná voda vyrábí, jednak zavedením moderních technologií úpravy, které jsou nutné pro splnění přísnějších předpisů.

Mikroregion matice Slezská

Místní akční skupina Opavsko

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál Kyjovice

Geoportál

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů