Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vodovodní řád

      

  

Mapa vodovodního řádu -  zde ke stažení

Žádost o napojení na vodovodní řád - zde ke stažení

 

Podmínky pro připojení :

 • Realizace vodovodního řádu a vodovodní přípojky bude zajištěna firmou, která má patřičné oprávnění a certifikaci pro tyto práce.
 • Před zahájením výkopových prací si investor vyžádá prostřednictvím správce vodovodu – zástupce obce vytýčení stávajícího vodovodu a stanoví vlastní termín realizace.
 • Před záhozem vodovodního řádu a vodovodní přípojky si investor zajistí geodetické zaměření stavby  ve formátu dwg a doručí elektronicky na obecní úřad.
 • Před započetím navrtávky, po provedení uložení potrubí PVC a před záhozem výkopu je nutno přizvat správce vodovodního řádu - zástupce obce.
 • Investor zajistí  položení signálního vodiče podél trasy vodovodního řádu.
 • Zahájit odběr vody je možno až na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody, nebo souhlasu obce s předběžným užíváním přípojky. Pro uzavření smlouvy je nutno doložit na obecní úřad stav vodoměru, číslo vodoměru a iniciály žadatele
 • Do uzavření smlouvy o dodávce vody bude vybudovaná přípojka uzavřena uzávěrem a cejchovaným vodoměrem s plombou.
 • Umístění vodoměrné šachtice  bude na pozemku obce před hranicí pozemku investora popř. dle dohody  s provozovatelem vodovodního řádu (obec Kyjovice)
 • Vodoměrná šachta bude dle přílohy – vodoměrné šachty.
 • Vodoměrnou šachtu s vodoměrem si hradí žadatel na své náklady.
 • Po realizaci stavby investor zajistí neprodleně funkčnost dotčených komunikací a chodníků.
 • Záruka na veškeré práce a výstavbu vodovodního řádu je 12 měsíců.

                           

Kanalizační řád

 

Mapa obecní kanalizace - zde ke stažení

Žádost o napojení na kanalizační řád - zde ke stažení

 

Podmínky pro připojení :

 • Realizace kanalizačního řádu a kanalizační přípojky bude zajištěna firmou, která má patřičné oprávnění a certifikaci pro tyto práce.
 • Před zahájením výkopových prací si investor vyžádá prostřednictvím správce kanalizačního řádu – zástupce obce vytýčení stávajícího kanalizace a stanoví vlastní termín realizace.
 • Před záhozem kanalizačního řádu a kanalizační přípojky si investor zajistí geodetické zaměření stavby  ve formátu dwg a doručí elektronicky na obecní úřad.
 • Po provedení uložení potrubí a před záhozem výkopu je nutno přizvat správce kanalizačního řádu - zástupce obce.
 • Investor musí mít podepsanou smlouvu s obecním úřadem o vypouštění předčištěných odpadních vod z domovní ČOV.

 • Po realizaci stavby investor zajistí neprodleně funkčnost dotčených komunikací a chodníků..
 • Záruka na veškeré práce a výstavbu kanalizačního řádu je 12 měsíců.