Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ověřené výpisy pro občany na počkání

 czechpoint ikona

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Obecní úřad Kyjovice poskytuje občanům ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT. Tyto výpisy je nyní možné v České republice získat na matričních úřadech, krajských úřadech, na pracovištích České pošty, vybraných zastupitelských úřadech a kancelářích Hospodářské komory – celkem cca 1300 míst označených logem Czech POINT (podrobnosti na www.czechpoint.cz).

 

V současné době poskytuje Czech POINT tyto výstupy:

 

  1. Výpis z Katastru nemovitostí - o výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí
  2. Výpis z Obchodního rejstříku - o výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
  3. Výpis z Živnostenského rejstříku - i v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace
  4. Výpis z bodového hodnocení řidiče - umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z  Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady
  5. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v  zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
  6. Výpis z Insolvenčního rejstříku - nový informační systém veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

 

Vydávání ověřených výpisů na OÚ Kyjovice je zpoplatněno následovně:

 

Typ výpisu

Cena za 1. stranu

Cena za každou další stranu

Výpis z Katastru Nemovitostí

100,- Kč

20,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku

50,- Kč

20,- Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku

50,- Kč

20,- Kč

Výpis z Trestního Rejstříku

50,- Kč

-

Výpis z  bodového hodnocení řidiče

50,- Kč

20,- Kč

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

50,- Kč

20,- Kč

Výpis z  Insolvenčního rejstříku

50,- Kč

20,- Kč

 

 

Pozn: Platba se provádí pouze v hotovosti u pověřeného pracovníka kontaktního místa CzechPoint

 

 


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

Oveřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

  

 

Obchodní rejstřík

Identifikační číslo organizace (IČ)

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, popř. č. parcely

Insolvenční rejstřík

Identifikační číslo organizace (IČ) / nebo osobní údaje fyzické osoby

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Identifikační číslo organizace (IČ)

 

 

 

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

 

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i  cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

 

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Výpis z bodového hodnocení řidiče:

 

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o  výpis na základě úředně ověřené plné moci.